יום חמישי , ספטמבר 20 2018
Home / חדשות / מלאכים ליום אחד
prayers-at-the-wall

מלאכים ליום אחד

אחרי שברכנו שתתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה, אחרי שטבלנו תפוח בדבש, ואחרי שהתפללנו עשרה ימים 'בין כסה לעשור', והשלכנו את כל חטאנו למצולות הים, באה העת ליתן את הדין לפני הבורא. יום כיפור, יש המאמינים כי הוא היום החורץ את גורלנו! המנהגים, האמונות, הסליחות, הכפרות, השופרות, המאכלים, 'כל נדרי' והצום. מעט מכל מה שאפשר לכתוב על חג האופניים.

הסיפור מתחיל בעצם לפני אלפי שנים בזמן שחטאו בני ישראל במדבר את חטא עגל הזהב, ומשה רבנו התחנן בפני האלוהים שיסלח לעם ישראל המבולבל שלא הבין את משמעות החטא שחטא. תפילותיו ותחנוניו של משה ותפילות העם, נגעו לליבו של אלוהים וביום הכיפור הוא נתן למשה אישור להוריד את לוחות הברית השניים. באותו היום שבו ניתנו לוחות הברית לעם ישראל, מקפל בתוכו יום הכיפורים כוח סגולי ומיוחד המאפשר לכל יהודי מאמין להיטהר מעוונותיו ולפתוח דף חדש.

בתורה נכתב "והייתה לכם לחוקת עולם: ביום השביעי בעשור לחודש תענו את נפשותיכם, וכל מלאכה לא תעשו – האזרח, והגר הגר בתוככם. כי ביום הזה יכפר עליכם, לטהר אתכם: מכל חטאתיכם, לפני האלוהים, תטהרו". הרמב"ם הגדיר את יום הכיפור כ"זמן תשובה". "יום הכיפורים הוא זמן תשובה לכול, ליחיד ולרבים, והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבין הכול לעשות תשובה ולהתוודות, ביום הכיפורים".

רבי יהודה ליווא בן בצלאל הידוע יותר בכינוי המהר"ל מפראג, הסביר שמטרת כל המצוות הקשורות ביום כיפור היא להרחיק את האדם מהגשמיות, עד שיהיה דומה למלאך של ממש וכמו שהמלאכים 'עומדים' סביב כסא הכבוד, כך גם עם ישראל עומד בבית הכנסת במשך יום הכיפור. המנהג הוא ללבוש לבן ביום זה, והסיבות לכך מרובות, יש המאמינים המנהג נובע מכך שמלאכים ושרפים לבושים לבן כך על עם ישראל לנהוג, ישנה סברה כי המנהג מקורו בבגדי הלבן של הכהן הגדול.

הפסוק "אם יהיו חטאיכם כשנים – כשלג ילבינו" שכן הצבע הלבן מסמל ניקיון, טהרה ופשטות. על פי האמונה יום הכיפור מכפר על חטאי האדם כלפי האל ואינו מכפר על העבירות שבין אדם לחברו, ומכאן המנהג הוא לבקש סליחה ומחילה בתקופה שלפני יום כיפור, מחברים, קרובים או מכרים שיתכן ופגענו בהם במהלך השנה.

 

סליחות וכפרות
ימי הסליחות מתחילים כבר בתחילת חודש אלול, החודש האחרון בלוח השנה העברי והוא נחשב לחודש של חשבון נפש שבו המאמינים עושים 'בדק בית' בתוך הנשמה, מחטטים, ונוברים ומוצאים את כל שהסתירו בתיבת הפנדורה האישית שלהם. קיים שוני במנהגי הסליחות והתפילות בין קהילות אשכנז לקהילות ספרד. תפילות הסליחה אינן חלק מסדר התפילות הקבוע בסידורי התפילה. תפילות הסליחות הופיעו בתחילת המאה ה-21 וקובצו לספרים נפרדים הנקראים "סדר סליחות" ותפילות אלו נערכות לפני עלות השחר טרם תפילת שחרית.

מנהג הכפרות מוזכר במקורות קדומים עוד במאה ה-6 בבבל בתקופתו של רבנן סבוראי ועדויות לכך נמצאו בתלמוד הבבלי. מטרת הכפרות היא להסיר גזרות רעות מעל ראשי המאמינים. המנהג המקורי הוא לשחוט תרנגול לבן באשמורת הבוקר לאחר תפילת סליחות כי אז חוט של חסד גובר בעולם ואומרים תפילה המתחילה ב"בני אדם ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל… ומסתיימת ב"זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, זה התרנגול ילך למיתה ואני אלך לחיים טובים ארוכים ולשלום". תפילה זו נאמרת שלוש פעמים במהלך התפילה ובסך הכל תשעה פעמים מראש ראש של מבקש הכפרה. מנהג שחיטת התרנגול מעורר התנגדויות רבות בקרב אוהבי ודורשי שלומם של בעלי החיים המבקשים לבטל את מנהג השחיטה לכפרות ולהמירו לתרומה כספית.

רבי יוסף קארו בעל שולחן ערוך טען בתוקף כי יש לבטל את מנהג השחיטה וכתב בספרו 'אורח חיים', "וכבר טרחו גם בדורות שלפנינו לבטלן, ולא עלה בידן, כי ההמון דבוק בזה כמו על מצוות אתרוג ועוד יותר". ורבי חיים דוד הלוי כותב בקיצור שולחן ערוך – מקור חיים: "ולמה צריכים אנו דווקא בערב היום הקדוש, להתאכזר אל בעלי החיים, ללא כל צורך, ולטבוח בהם ללא רחמים, בשעה שאנו עומדים לבקש חיים על עצמנו מאת אלוקים חיים". וכמובן שיש גם אלו המצדדים, רבי משה איסרליש (הרמ"א) הנחשב לגדול פוסקי אשכנז במאה ה-16 כותב ש"מנהג זה הוא מנהג ותיקין וכך נוהגים"?. גם היום הארגונים הפועלים למען זכויות בעלי החיים עושים רבות אם כי לא בהצלחה יתרה על מנת לשנות את מנהג השחיטה ולהחליפו בכפרות כסף. וככל שיש למנהג זה מתנגדים עדין רבים המצודדים בשמירה על ערכי המסורת הקדומה.

 

כל נדרי
בתלמוד הבבלי נכתב "הרוצה שלא יתקימו נדריו יעמוד בראש השנה ויאמר: כל נדר שאני עתיד לידור יהא בטל, ובלבד שיהא זכור בשעת הנדר". (נדרים כג')  המנהג היה לומר תפילת להתרת הנדרים בערב ראש השנה והשל"ה הקדוש כתב כי "זריזין מקדימים למצוות" לעשות התרת נדרים בערב ראש השנה כשהטעם הוא במסירת ההודעה על ההתרה כבר בתחילתה של השנה החדשה. גם כיום לא ידוע בוודאות מדוע העוברה תפילת כי נדרי מראש השנה ליום הכיפור ומתי חוברה התפילה והנמצא כי הפעם הראשונה שבה מוזכרת התפילה היא ב"סדר" של הרב עמרם גאון בתחילת תקופת הגאונים בסוף המאה ה-6.
במהלך השנים היו רבנים שהביאו התנגות לתפילת כל נדרי ולהתרת נדרים בכלל הרב נטורנאי הגאון כתב "אין נוהגים לא בשתי ישיבות ולא בכל ארץ בבל להתיר נדרים לא בראש השנה ולא ביום הכיפורים. אלא שמענו שבשאר הארצות אומרים כל נדרי. אבל אנחנו לא ראינו ולא שמענו מרבותינו ז"ל". גם הרב סעדיה גאון כתב בעדינות רבה כי תפילת כל נדרי מועילה רק ללנדרים שנדרו בשגגה. ורש"י כתב "אומרים כל נדרי כדי להתיר את נדריהן שאין זוכרים, אבל אם זוכרים יש לקיימם".

הנוסח הסופי לתפילת כל נדרי נקבע  בסופו של דבר גם בשולחן ערוך וגם על ידי הרמ"א (רבי משה בן ישראל איסרליש) והיא נהוגה ברוב קהילות ישראל למעט בבית הכנסת הגדול באלג'יר על פי דבריו של הרב יהודה עייאש, נצר למשפחת רבנים ופוסקים ביהדות אלג'ריה.

עדות שונות נוהגות הלתפלל את תפילה כל נדרי  בנוסחים שונים חלקם הארמית וחלקת בעברית ויש עדות המשלבות בין השפה העברית לנוסח הארמי כל העדות נוהגות בסיומה של התפילה לומר "ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה".

סעודה מפסקת
מצווה מיוחדת קודם יום הכיפורים היא להרבות באכילה במשך כל היום, עד לסעודה המפסקת.  ככתוב "בתשיעי לחודש בערב, מערב עד ערב תשבתו שבתכם". וחז"ל אמרו "כל האוכל ושותה בתשיעי – מעלה עליו הכתוב כאילו  מתענה תשיעי ועשירי" – תלמוד בבלי ברכות ב'). ישנן הקלות מסוימות החלות על אנשים חולים שהרופאים קבעו כי צום יהיה מבחינתם סכנת חיים של ממש. מאחר ואכילה ביום כיפור נחשבת לעבירה חמורה בתורה, כדאי להתכונן מראש לקראת הצום וביום שלפני, צריך לשתות יותר מהרגיל ולאכול משהו קל בכל שעתיים. לא כדאי להגזים באכילה בסעודה המפסקת על מנת שלא לזרז את תהליך העיכול. כדאי לסיים את הסעודה המפסקת זמן מה לפני השקיעה כדי שיישאר זמן לשתות. שתיית מים פושרים עם מעט סוכר תקל על תחושת הצמא במהלך הצום.

בקרב יהדות תוניס נהוג לאכול ריבת חבושים המסמלת את המתקת הדין, והחבוש את כל החבושים בבתי האסורים. בקרב יהדות אשכנז נהוג לאכול 'קרעפלך' כיסוני בצק ממולאים בבשר, בשר המסמל את עולם החומר האחראי לכל החטאים והבצק העוטף אותו מסמל את התקווה לכיסוי הרחמים ברחמי שמים. ביהדות מרוקו נוהגים לסעוד בעופות שנשחטו לכפרות לרוב עם 'קוסקוס' – יהודי מרוקו אינם נוהגים לתת את עופות הכפרות לעניים כפי שנהוג בעדות אחרות. עדות רבות נוהגות מנהגים שונים המשתנים עם חלוף השנים חלקן על פי המסורות וחלקן על פי התחדשות פני הדור.

 

עד כלות הנשמה
אחד מהסיפורים המרתקים שקרו ליהודי גרמניה בזמן השואה, קרה ביום הכיפורים במחנה הריכוז  שטוטהוף. מספרים כי באותו יום נשבה רוח עזה והגרמנים החליטו להוציא את יהודי המחנה לכיכר חולות. היהודים הועמדו בטורים ארוכים בקור העז, מעלות השחר ועד לשעות אחר הצהרים המאוחרות. לבסוף, הביאו להם הגרמנים מרק בניחוח משכר שהיה עשוי מבשר, גזר ותפוחי אדמה. ליהודים, שהיו מאוד רעבים ושלא ראו מרק בשר שכזה במשך שנים, ניתנה רשות למלא את מלוא הכף לתוך ספל הפח ולאכול כאוות נפשם. הריח הנפלא של מרק הבשר בתוספת גזר ותפוחי אדמה, גירה מאוד את אנשי המחנה שהיו תשושים, יגעים, קפואים ורעבים זה שנים. הריח המשכר כבש אותם, עד שקשה היה להם לעמוד בניסיון. בידיעה שיום זה הוא יום צום הכיפורים, עודדו האנשים זה את זה לכבוש את היצר, לא להתפתה לנוגש המסית ולהראות לעין כל, כי גם ברעב כבד השורר במחנה הם לא ימכרו את יום קדושתם. בין היהודים היו גם אנשים תשושים שכוחותיהם לא עמדו להם ונכבשו בריח משכר שלא ידעו כדוגמתו. התשושים כבשו עיניהם בקרקע ואכלו. יתר האסירים וביניהם גם אנשים שלא היו רגילים לצום עד כה ביום-הכיפורים, לא נכנעו, צמו ועמדו על רגליהם עד צאת הכוכבים, למרות הריח המסית שנדף מהמרק והיתמר אל על. לפנות ערב, בשעת נעילה, נקבצו אנשי המחנה כחומת מגן, ערכו את תפילת הנעילה וברכו זה את זה: "לשנה הזאת בירושלים השלמה" – עד כלות הנשמה״.

ועד ליום הכיפורים הבא שתהא לכולנו שנה טובה וגמר חתימה טובה.

Web Design MymensinghPremium WordPress ThemesWeb Development

הגולש נשכח במים

יולי 8, 2015יולי 8, 2015
unnamed (1)משטרת מרחב אילת פתחה בחקירה של אירוע בו נשכח קטין בן 11 בים במהלך פעילות שייט במסגרת קייטנה בה משתתף. מחקירה ראשונית עולה כי הקטין שהה עם גלשן רוח וככל הנראה נסחף עמו עד שנתקע עם הגלשן רוח בין עמודי מבנה במרחק עשרות מטרים מקו החוף. אזרח שהבחין בגולש הצעיר שבמצוקה סייע לו והזעיק את שוטרי שיטור ימי מרחב אילת, ואלו השיבו את הקטין אל נקודת ריכוז חניכי הקייטנה. שם אותר מדריכו של החניך הצעיר וזה עוכב לחקירה במשטרה ובתום חקירה ראשונית שוחרר בתנאים מגבילים. חקירת האירוע נמשכת.

הודעת דובר צה"ל

יולי 7, 2015יולי 7, 2015
מצפה תת ימימחר (ד) כ״א תמוז תששעה, 8 ביולי בין השעות 19:00-24:00, יתקיים תרגיל עוצבת ״אדום״ באזור המצפה התת-ימי באילת. במהלך התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הבטחון באזור. דובר צה״ל מדגיש כי התרגיל תוכנן מראש כחלק מהרף האימונים השנתי ונועד לשמירה על כשירות וכוננות הכוחות.

אילת: רק בגלל הרוח

יולי 3, 2015יולי 3, 2015
גלשן רוחכוחות גדולים של משטרת מרחב אילת עורכים סריקות במפרץ אילת אחר גולש קייט. לפני כמחצית השעה אותר במים מצנח קייט מאות מטרים מקו החוף. שוטרי יחידת השיטור הימי וכוחות נוספים עורכים כעת סריקות בניסיון לאתר את בעליו. מפקד יחידת שיטור ימי במרחב אילת, פקד עופר אילת, ציין כי "לעת עתה אנו מתייחסים לאירוע כאדם נעדר במים, כל עוד אין בידינו מידע אחר". בהמשך לידיעה נמסר ממשטרת אילת כי: בתום שעות בהן סרקו כוחות רבים של משטרת מרחב אילת וכוחות נוספים אחר גולש הקייט, אותר זה במלון בו מתארח כשהוא בריא ושלם. לדבריו, עקב שינוי במצב הרוח (משטר רוחות) הותיר את המצנח במים ויצא לחוף ובהמשך חזר לחדרו במלון.

רוכב אופנוע-ים נפצע בתאונה במפרץ אילת

יולי 2, 2015יולי 2, 2015
צילום: חטיבת דובר המשטרה
לפני זמן קצר התקבל דיווח על רוכב אופנוע-ים שנפצע בתאונה במפרץ אילת. הרוכב, תושב המרכז כבן 70,  פונה לבית חולים "יוספטל" לקבלת טיפול רפואי.
שוטרי יחידת שיטור ימי במרחב אילת הגיעו למקום התאונה והחלו בחקירת המקרה.
מבדיקה ראשונית עולה כי על האופנוע רכבו שניים וככל הנראה בשל תקלה טכנית אבדו שליטה וסטו לעבר שובר הגלים בכניסה למרינה. הרוכב הצעיר הספיק לקפוץ מהאופנוע למים טרם התאונה ואילו הרוכב השני לא הספיק ונפצע בהתנגשות שארעה.

הזמנה לטקס חנוכת הבית החדש של מכללת לוינסקי לחינוך

יוני 27, 2015יוני 27, 2015

הזמנה לטקס חנוכת הבית החדש של מכללת לוינסקי לחינוך - יום שני הבא, 29.6 בשעה 13:00.

הזמנה

חצו עם אופנוע ים את הגבול הימי לכיוון מצריים

יוני 25, 2015יוני 25, 2015
משטרת מרחב אילת עיכבה לפני זמן קצר לחקירה שני צעירים, 23 ו-31, לאחר שחצו עם אופנוע ים את הגבול הימי לכיוון מצריים. בשעות אחר הצהריים התקבל דיווח מחיל הים על שני הצעירים שחצו את הגבול לכיוון מצריים. בדיקה העלתה כי אלו נעצרו לחקירה על ידי כוחות הביטחון במצריים. בחלוף מספר שעות הועברו הצעירים חזרה לידי מפקד יחידת השיטור הימי במרחב אילת, פקד עופר אילת, שהעבירם לחקירה במשטרה. מבדיקה ראשונית עימם ככל הנראה מדובר במעשה בתום לבIMG_4766

שני דגלים כחולים נוספים לעיר אילת

יוני 23, 2015יוני 23, 2015
2 דגלים כחולים

שני דגלים כחולים נוספים לעיר אילת - לאחר שהונף דגל כחול בחוף השחפים - זוכה אילת בשני דגלים נוספים במרינה ובחוף הנפרד - הנכם מוזמנים לטקס הנפת הדגלים - מחר (ד') בשעה 17:00 במרינה

ד"ר גולדברג עוזב את בי"ח

יוני 21, 2015יוני 21, 2015
avi goldbergנעמי יצחק הלוי, דוברת בי"ח יוספטל מאשרת כי בשבוע שעבר הגיעה הודעת המינוי ממרכז 'הכללית': ד"ר אבי גולדברג מנהל 'יוספטל', מונה על ידי אלי דפס, מנכ"ל הכללית, למנהל בית החולים כרמל בחיפה. ד"ר גולדברג יעזוב את תפקידו בעוד 3-4 חודשים, לקראת סוף הקיץ, לאחר למעלה מ-6 שנים בהן חולל מהפך הן בבית החולים והן ברפואה באילת ובאיזור. בד בבד מונה למנהל בית החולים 'יוספטל' ואיזור אילת של הכללית ד"ר אלדר ברקוביץ. גם הוא מומחה ברפואת משפחה, ומכיר מעט את אילת ובית החולים שכן בשנים האחרונות שימש כמה פעמים כמנהל-מחליף לד"ר גולדברג עת יצא לחופשות או נאלץ להעדר. כיום ד"ר ברקוביץ מגיע מההנהלה המרכזית לאחר שבתפקידו הקודם היה סגן מנהל בית החולים כרמל.

היסטוריה! הפועל אילת בגמר!!!

יוני 17, 2015יוני 17, 2015
9קבוצת הכדורסל של הפועל פתאל אילת עשתה היסטוריה, ניצחה את מכבי ת"א 76: 79 . אילת הצליחה בסדרת הגמר לעשות קאמבק מפיגור 0: 2 ניצחה את מכבי שלוש פעמים ברציפות (פעמיים בהיכל מנורה מבטחים) והעפילה לגמר על אליפות המדינה נגד הפועל ירושלים

ילד כבן 4 נפל מהקומה הראשונה במלון

יוני 15, 2015יוני 15, 2015
אמבולנס
הלילה התקבל דיווח במוקד המשטרה במחוז הדרומי על נפילת ילד כבן 4 מקומה ראשונה במלון בו התארח לעבר הלובי. שוטרי מרחב אילת הגיעו למקום והחלו בבירור נסיבות המקרה. הילד פונה במצב בינוני לבית החולים "יוספטל" באילת שם אובחן כי סובל מפגיעת ראש ובשל כך הועבר תוך זמן קצר לבית החולים "בלינסון". מבדיקה ראשונית עולה כי הילד הגיע עם משפחתו, תושבי מרכז הארץ, זמן קצר לפני כן לנופש בעיר. במהלך שהות המשפחה בחדרם יצא הילד והגיע אל קצה המסדרון. על פי החשד טיפס הילד על מעקה הקומה הצופה על אולם הכניסה למלון ומשם נפל. מאבטחת המלון שהבחינה בילד שנפל הגישה לו סיוע עד הגעת אמבולנס למקום. משטרת מרחב אילת פתחה בחקירה.

נתפס נוהג בזמן פסילה בפעם הרביעית

יוני 15, 2015
Driving
נתפס נוהג בזמן פסילה בפעם הרביעית וכשרשיון נהיגתו פקע לפני 13 שנים !!
"מדובר בפצצה מתקתקת על הכביש" ציינו במשטרה לאחר שבפעילות זרוע מבצעית אגף התנועה אמש באילת נתפס בפעם הרביעית תושב העיר, יליד 51', נוהג בהיותו פסול לנהיגה. כמו כן, בבדיקה שערך השוטר, רס"ר ניר זרדז, נמצא כי רישיון נהיגתו של זה פקע בשנת 2002. הנהג הועבר לחקירת בוחני אגף התנועה ובסיומה נכלא ורכבו הושבת. הבוקר תבקש המשטרה להאריך את מעצרו בבית המשפט
בהמשך למעצרו אמש של תושב אילת על ידי שוטרי אגף התנועה בעת שנהג בפסילה זו הפעם הרביעית, לפנות הצהריים האריך בית המשפט באילת את מעצרו ביום נוסף לבקשת המשטרה. בכוונת המשטרה להגיש כנגדו כתב אישום כבר בימים הקרובים.

מחר (ב'), 15.6.2015 תחרות שחייה בבריכה העירונית

יוני 14, 2015יוני 14, 2015
אילוסטרציההנכם מוזמנים מחר לתחרות השחייה, בשעה 9:30 בבריכה העירונית. טקס הסיום ייערך בסביבות השעה 12:00. כ-700 תלמידי כיתות ה' מעשרה בתי ספר יסודיים, יתחרו מחר (ב'), 15.6.2015 בתחרות שחייה במסגרת סיום פרויקט השחייה בבתי הספר המתקיים כבר למעלה מעשור. התחרות תתקיים בבריכה העירונית בשעה 9:30, בארבעה מקצים (בנות/בנים גב, בנות/בנים חופשי) ומשחה שליחים

ילדה בת 10 נפגעה מרכב ופונתה במצב קל לבית החולים "יוספטל"

יוני 9, 2015יוני 9, 2015
ילדה בת 10 נפגעה מרכב בעת שחצתה כביש במעבר חצייה פונתה במצב קל לבית החולים "יוספטל". בדיקה העלתה כי הנהגת נמצאת תחת השפעת אלכוהול.
בצהריים התקבל דיווח במוקד אגף התנועה דיווח על תאונת דרכים שהתרחשה ברחוב עין נטפים באילת. שוטרי זרוע מבצעית אילת הגיעו למקום ומחקירה ראשונית עולה כי הילדה שבה בהסעה מבית הספר וביקשה לחצות כביש בסמוך לתחנת ההסעה ליד ביתה. רכב פרטי נהוג על ידי תושבת אילת ילידת 49' פגע בילדה וגרם לה לחבלות. חשדם של השוטרים התעורר כי יתכן והנהגת תחת השפעת אלכוהול. הנהגת עוכבה לבדיקת רמת האלכוהול, ואכן תוצאותיה אמתו את החשד ונמצא כי רמת האלכוהול בגופה מעל המותר בחוק. הנהגת הועברה לחקירת בוחני אגף התנועה.

נעצר מנכ"ל מלון באילת בחשד לביצוע מעשים מגונים והטרדות מיניות

יוני 4, 2015יוני 4, 2015
Sexual Harassmentמנכ"ל מלון באילת נעצר אתמול בעקבות תלונה של אחת העובדות במלון בחשד שנהג לבצע מעשים מגונים ולהטריד מינית אותה ונשים אחרות. במהלך חקירתו הכחיש כי ביצע מעשים מגונים אך כן קשר עצמו לחלק מהאירועים. היום (חמישי) הוא יובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט בעיר. המנכ"ל, שזהותו טרם הותרה לפרסום, נעצר בעקבות תלונה של אחת העובדות ולאחר חקירה נעצר. במהלך החקירה הכחיש כי ביצע מעשים מגונים אך כן קשר את עצמו לחלק מהאירועים. הבוקר הובא המנכ״ל לבית המשפט ומעצרו הוארך ביממה. בית המשפט הוציא צו איסור פרסום על שמו של המנכ״ל.

בתאונה בין שני כלי רכב בצומת הכניסה לאזור תעשייה שחורת על כביש 90.

יוני 3, 2015יוני 3, 2015
IMG-20150603-WA0008שוטרי זרוע מבצעית אגף התנועה באילת מטפלים ברגעים אלו בתאונה בין שני כלי רכב בצומת הכניסה לאזור תעשייה שחורת על כביש 90. מהמקום פונו 7 פצועים קל לבית החולים. בוחני אגף התנועה במקום החלו בחקירת התאונה. IMG-20150603-WA0001   IMG-20150603-WA0000    

נתפסה נוהגת במהירות מופרזת בדרכה לבית משפט לתעבורה באילת

יוני 2, 2015יוני 2, 2015
תחנת משטרת מרחב אילת צילום: מאיר אוחיון
02הבוקר פעלו שוטרי זרוע מבצעית אגף התנועה אילת כנגד עבירות נהיגה במהירות מופרזת בכביש הערבה.  במהלך הפעילות מדד השוטר רס"ר גיא סרילן רכב פרטי במהירות מופרזת של 140 קמ"ש. השוטר שעצר את הרכב גילה כי מדובר בנהגת תושבת ירושלים ילידת 62' שטענה בפני השוטר כי לא שמה לב למהירות ויתכן כי ישנה בעיה במד המהירות. למרבה האירוניה, ברכב ישב בעלה כשהם בדרכם לבית המשפט לתעבורה באילת לדיון שלו בגין עבירת תעבורה גם כן. הנהגת זומנה לשימוע בפני קצין משטרה ולפני זמן קצר החליט מפקד משטרת התנועה באילת לפסול את רישיון נהיגתה למשך 30 הימים הבאים.
צילום וכתיבה: מאיר אוחיון